Informácia o spracúvaní osobných údajov pre informačný systém: IS kamerový systém - oprávnený záujem


Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní týchto osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Quir, s.r.o., Františkánska 6, 917 01 Trnava, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41712/T, tel.č. +421 918 755 888, e-mail: info@quir.sk, zodpovedná osoba: nie je určená.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania: Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie priestorov spoločnosti - kozmetického salóna prostredníctvom kamerového systému pre účely ochrany majetku, bezpečnosti a zdravia prevádzkovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona č. 18/2018 Z.z., a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb: Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore. Rozsah spracúvaných osobných údajov: záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.

Ďalej orgánom verejnej moci, ktorí spracúvajú OÚ na základe zákona: Súd, orgány činné v trestnom konaní.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii: Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané: Priamo od dotknutej osoby (pohybovaním sa v monitorovanom priestore).

Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 14tich dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.

Profilovanie: Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Bezpečnostné opatrenia

  • uchovávanie audiovizuálnych záznamov v chránenom priestore a na úložisku, ktoré nie je pripojené na internetovú sieť,
  • obmedzený prístup k audiovizuálnym záznamom len oprávneným osobám prevádzkovateľa,
  • monitorovaný je len nevyhnutný priestor (dvere, okná), ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie v kozmetickom salóne, a ktorý je náležite označený nálepkou.

Práva dotknutej osoby: V súlade s čl.13 - 21 GDPR (§ 19-27 Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú (čl.15 GDPR),
  • právo na opravu Vašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok čl.17 GDPR,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu - právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona o OOÚ.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu

info@quir.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené, môže sa tiež obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle Zákona, pre účely zvýšenia bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia ako oprávnený záujem prevádzkovateľa/tretej strany. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.

Verzia dokumentu: 31.10.2019