Doplňujúce informácie o ochrane osobných
údajov pre uchádzačov o zamestnanie

I.     Pre koho sú
tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce
informácie o ochrane údajov uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti
Quir, s.r.o., Františkánska 6, Trnava 917 01, IČO: 51 434 407, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č.: 41712/T
(ďalej ako „Quir“ alebo „prevádzkovateľ“) a to najmä právny
základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah osobných údajov a dobu
ich uchovávania.

Prevádzkovateľ
má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting,
s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 851 02, IČO: 35 962 844,
gdpr@avris.sk.

Otázky,
pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám
v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@quir.sk
alebo priamo u zodpovednej osoby prostredníctvom emailovej adresy gdpr@avris.sk.

II.      
Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Quir spracúva osobné
údaje uchádzačov o zamestnanie na účel:

a)    výberového konania

v rozsahu: osobné údaje uvádzané
uchádzačmi o zamestnanie vo svojich životopisoch, motivačných listoch,
potvrdeniach o vzdelaní, certifikátoch a iných Quir sprístupňovaných
dokladoch.

Právnym základom spracúvania osobných
údajov sú predzmluvné vzťahy medzi uchádzačom o zamestnanie a Quir,
ako jeho potenciálnym zamestnávateľom.

b)      návštevy v
priestorov prevádzkovateľa z dôvodu osobného pohovoru

v rozsahu: podoba a obrazové
informácie o správaní sa a konaní osôb zaznamenávaných kamerovým
systémom.

Právnym základom spracúvania osobných
údajov je oprávnený záujem Quir spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu
majetku prevádzkovateľa.

III.    Ako, kedy a od koho Quir osobné údaje získava?

Quir získava osobné údaje priamo od uchádzačov
o zamestnanie prostredníctvom:

–         
portálov sprostredkujúcich zamestnanie;

–         
zverejnených kontaktných emailových adries, ktoré
uchádzač na tento účel použije;

–         
kamerového systému pri vstupe do priestorov
prevádzkovateľa.

IV.   
Ako dlho Quir osobné údaje uchováva?

Quir uchováva spracúvané osobné
údaje:

na účel výberových konaní:                                                                       po dobu trvania výberového konania

na účel návštevy priestorov
prevádzkovateľa:
                                  72
hodín ako kamerový záznam

 

Po ukončení
doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom
zlikvidované.

 

Späť na Zásady ochrany
osobných údajov