Doplňujúce informácie o ochrane osobných
údajov pre zamestnancov, bývalých zamestnancov a ich blízke osoby

I.     Pre koho sú
tieto doplňujúce informácie určené?

Tento dokument upravuje doplňujúce
informácie o ochrane údajov zamestnancov, bývalých zamestnancov a ich
blízkych osôb
v spoločnosti Quir, s.r.o., Františkánska 6, Trnava 917
01, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, Odd. Sro, vl. č.: 41712/T (ďalej ako „Quir“ alebo „prevádzkovateľ“)
a to najmä právny základ a účel spracúvania osobných údajov, rozsah
osobných údajov a dobu ich uchovávania.

Prevádzkovateľ
má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting,
s.r.o., Kutlíkova 17, Bratislava 851 02, IČO: 35 962 844,
gdpr@avris.sk.

Otázky,
pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám
v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese info@quir.sk
alebo priamo u zodpovednej osoby prostredníctvom emailovej adresy gdpr@avris.sk.

II.      
Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

Quir spracúva osobné
údaje zamestnancov a ich blízkych osôb na účel:

a)    plnenia zákonných povinností
v oblasti sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a plnenia daňových
a účtovných povinností

v rozsahu: bežné osobné údaje a
citlivé osobné údaje vyžadované zákonom, a to meno, priezvisko, rodné
priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, podpis, mzda, plat a
platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie
alebo za výkon pracovnej činnosti, údaje o odpracovanom čase, údaje o
pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci,
údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o zamestnávateľoch, deň začiatku
výkonu pracovnej činnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, dátum narodenia, údaje o manželovi alebo manželke, deťoch, rodičoch
detí v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, údaje o
čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku,
o druhu dôchodku, rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné
bydlisko, pohlavie.

Právnym základom spracúvania osobných
údajov je zákon.

Ďalej Quir spracúva osobné
údaje zamestnancov na účel:

b)    plnenia ďalších zákonných povinností
v oblasti pracovnoprávnej a mzdovej

v rozsahu: bežné osobné údaje a
citlivé osobné údaje, a to meno, priezvisko, rodné priezvisko a titul,
rodné číslo, dátum a miesto narodenia, údaje o bankovom účte fyzickej osoby,
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným
rozhodnutím príslušných orgánov, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe
vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje o zmenenej pracovnej
schopnosti, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko a dátum
narodenia, rodné číslo, a vyživovaných deťoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné
číslo, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku,
o druhu dôchodku, údaje týkajúce sa zrážok pre doplnkové dôchodkové poistenie,
rodinný stav, štátna príslušnosť, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko,
pohlavie, údaje o zamestnávateľovi.

Právnym základom spracúvania osobných
údajov je Zákonník práce a iné súvisiace predpisy.

c)    uzatvorenia pracovnej zmluvy podľa
Zákonníka práce

v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa,
dátum narodenia, pracovná pozícia, miesto výkonu práce, zamestnávateľ, podpis.

Právnym základom spracúvania osobných
údajov je zmluva medzi Quir a zamestnancom.

d)      plnenia zákonných
povinností na úseku BOZP

v rozsahu: bežné osobné údaje a
citlivé osobné údaje, a to meno a priezvisko zamestnanca, opis úrazu –
čas, miesto zranenia, druh zranenia, zranená časť tela, podpis zraneného, meno,
priezvisko a podpis svedka, meno, priezvisko a podpis zapisujúceho údaje
zamestnávateľa.

Právnym základom spracúvania osobných
údajov je zákon.

e)     
zverejňovania a sprístupňovania identifikačných
a kontaktných údajov zamestnancov

v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, miesto výkonu práce, telefónne
číslo, emailová adresa, zamestnávateľ zverejňované cez registračný systém
Fresha.com, v emailovej a inej pracovnej komunikácii, ako aj na
niektorých pracovných dokumentoch.

Právnym
základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Quir podporený
zákonnou možnosťou tohto konania v § 78 ods. ods. 3 zákona o ochrane
osobných údajov.

f)       
monitorovania priestorov prevádzkovateľa kamerovým
systémom

v rozsahu: podobizeň a obrazové
informácie o správaní sa a konaní zaznamenávaných zamestnancov

Právnym základom spracúvania osobných
údajov je oprávnený záujem Quir spočívajúci v potrebe zabezpečiť ochranu
majetku prevádzkovateľa v priestoroch prevádzkovateľa.

g)      propagácie činnosti prevádzkovateľa
zverejňovaním fotografií zamestnancov

v rozsahu: podobizeň a obrazové
informácie vo forme fotografie zverejnenej na webovej stránke a sociálnych
sieťach prevádzkovateľa

 

Právnym základom spracúvania osobných
údajov je výlučne dobrovoľný súhlas zamestnanca, ktorý je kedykoľvek
odvolateľný.

III.    Ako, kedy a od koho Quir osobné údaje získava?

Quir získava osobné údaje priamo od zamestnancov
prostredníctvom:

–         
osobného dotazníka vypĺňaného zamestnancom pri nástupe
do zamestnania;

–         
uzatvárania pracovnej zmluvy a počas jej plnenia;

–         
vyhotovovaním fotografickej snímky so súhlasom
zamestnanca;

–         
kamerového systému umiestneného v priestoroch Quir.

IV.   
Ako dlho Quir osobné údaje uchováva?

Quir uchováva spracúvané osobné
údaje v jednotlivých prípadoch takto:

Mzdové listy                                                                                                    50 rokov

Výplatné pásky                                                                                               10 rokov

Rodinné prídavky a materské príspevky                                              5 rokov

Prehlásenia k dani zo mzdy                                                                       10 rokov

Zrážky zo mzdy                                                                                               5 rokov

Podklady k mzdám                                                                                        5 rokov

Osobné spisy zamestnancov                                                                     70 rokov (od narodenia zamestnanca)

Evidencia dochádzky                                                                                    5 rokov

Evidencia dovoleniek                                                                                  5 rokov

Popisy pracovných činností                                                                       10 rokov

Dohody mimo pracovného pomeru                                                       10 rokov

Pracovné zmluvy                                                                                           10 rokov

Dotazník na získavanie údajov
pri nástupe
                                         neuchováva sa

Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny      20
rokov

Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika                                   5 rokov

Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia                      5 rokov

Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie                                       5 rokov

BOZP                                                                                                                   10 rokov

GDPR dokumentácia                                                                                    5 rokov

Identifikačné a kontaktné
údaje zamestnanca                                 
do ukončenia pracovného pomeru

Kamerové záznamy                                                                                      72
hodín od vyhotovenia záznamu

Zverejňovanie fotografií na sociálnych
sieťach a webe
                 do ukončenia pracovného pomeru,

a
podľa podmienok prevádzkovateľov sociálnych sietí

 

Po ukončení
doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom
zlikvidované.

 

Späť na Zásady ochrany
osobných údajov
[