POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

(aktualizované 31.10.2019)

1.1 Úvod

1.1 Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Zásady") v spoločnosti Quir, s.r.o., Františkánska 6, 917 01 Trnava, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41712/T (ďalej len "Quir", "spoločnosť", "my", "nás", "naše") stanovujú pravidlá pre zhromažďovanie a spracúvanie údajov o vás, pri návšteve nášho salóna a využívaní jeho služieb, a webovej lokality (ďalej len "Webová lokalita"). Spoločnosť prevádzkuje dermatokozmetické štúdio v centre mesta Trnava, na adrese Františkánska 6, 917 01 Trnava (ďalej ako "štúdio"). Využívaním služieb spoločnosti Quir a používaní Webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich údajov v súlade s týmito Zásadami.
Pokiaľ máte otázky o osobných údajoch, môžete nás kontaktovať na t.č. +421 918 755 888 v pracovných dňoch čase od 8.00 do 16.00 alebo emailom na adrese info@quir.sk, alebo osobne v štúdiu.


2. Zhromažďované údaje a ako ich používame

- Som klient štúdia:

V tejto časti spracováva spoločnosť údaje o klientovi, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy/objednávky, vrátane predzmluvného vzťahu, a samotného poskytnutia služby spoločnosťou. Ďalej je klient môže vypísať pred samotným ošetrením dotazník, ktorého súčasťou je vyhlásenie o tom, že klient nemá žiadne zdravotné obmedzenia, ktoré by bránili kozmetickému ošetreniu. Zároveň sú v spoločnosti aj také vybrané služby (zákroky), ktoré aby Vám mohli byť poskytnuté, potrebujeme od Vás aj údaje o Vašom zdraví, ktoré patria do osobitnej kategórie osobných údajov, ako aj prípadne iné Vaše citlivé údaje. Predmetné údaje budeme spracúvať na základe Vášho výslovného súhlasu, ktorý nášmu salónu dobrovoľne udelíte. Nemáte povinnosť tieto údaje nám poskytnúť, a ani udeliť nám výslovný súhlas, avšak tieto údaje potrebujeme na riadne poskytnutie služby, ktorú si od nás objednáte. K tomu, aby sme Vám mohli poskytnúť našu službu, ktorá má byť poskytnutá špecificky pre Vás, často s ohľadom na Váš aktuálny zdravotný stav, potrebujeme od Vás získať aj informácie ohľadom Vášho zdravia, prípadne iné osobné údaje. Poskytnutie výslovného súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov ako aj rozsah poskytnutia týchto osobných údajov, je na dobrovoľnej báze, avšak v prípade, ak nebude náš salón disponovať týmito údajmi, môže sa stať, že Vám nebude náš salón schopný poskytnúť služby riadne, dokonca až niektoré naše výkony/služby by mohli Vaše zdravie poškodiť, prípadne Váš zdravotný stav zhoršiť, čo nie je v záujme Vás a už vôbec nie v záujme nášho salónu. Účelom je poskytnúť Vám služby za dohodnutých podmienok, ktoré ste si objednali vo vzťahu k objednaným kozmetickým procedúram, vrátane schválenia našich všeobecných obchodných podmienok, ktorými sa riadi náš vzájomný vzťah. Právnym základom pre evidenciu v tomto systéme je zmluva/objednávka, zákon o účtovníctve, alebo vyslovený súhlas. Kategórie osobných údajov sú: meno, priezvisko, e-mail (nepovinný), telefonický kontakt, informácie o zdravotnom stave poskytnuté v dotazníku, údaj o plánovanej službe (dátum a čas rezervácie vybranej služby), kde po poskytnutí našich služieb zároveň evidujeme aj: údaje o absolvovanej návšteve v salóne a minutú sumu (€) za službu, či zakúpených tovaroch v salóne. Na vykonania kozmetického ošetrenia, je nutná rezervácia vopred, buď osobne, cez telefón/mail, kontaktný formulár na našej webovej lokalite - https://www.quir.sk alebo rezervačný systém. Povinné údaje sú označené v kontaktnom formulári hviezdičkou. Vyššie spomenuté údaje potrebujeme na poskytnutie služby a ich poskytnutie je povinné na dobu trvania zmluvy. Doba uchovávania údajov je 10 rokov. V prípade skončenia zmluvy budeme tieto údaje spracúvať na účely nášho oprávneného záujmu, ktorým je preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov, spravidla 10 rokov od prvej možnosti právo uplatniť. Osobné údaje poskytnuté Vami, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nie len u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa spracovania účtovníctva, správcu webovej stránky a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov je vedený u štatutárneho orgánu spoločnosti. Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup, právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania, a v prípade oprávneného záujmu máte právo namietať, v prípade súhlasu právo súhlas kedykoľvek odvolať (to nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu). Ďalej právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi) je právom dotknutej osoby, pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy/objednávky alebo súhlasu. V prípade odvolania súhlasu postupujte podľa kapitola 8.2 tejto politiky, a v prípade uplatnenia námietky podľa kapitoly 8.1 tejto politiky. Všeobecný postup na uplatnenie ďalších práv je opísaný v kapitole 9. tejto politiky.

- Prihlásil som sa na odber marketingových noviniek/newsletter, zasielanie dôležitých oznamov pre klientov/:

Aby dotknutá osoba (klient, či akákoľvek osoba) bola odoberateľom marketingových aktivít spoločnosti, musí dať najskôr svoj súhlas na to aby bola zaradená v danej evidencii, v inom prípade nie je v tejto evidencii. Účelom vykonávania marketingových aktív spoločnosti je reklama adresovaná odoberateľom, ktorí dali súhlas, prostredníctvom zasielania newslettrov a zasielania dôležitých informácií. Právnym základom pre zasielanie týchto newslettrov je súhlas dotknutej osoby a pre zasielanie dôležitých informácií je oprávnený záujem.Kategórie osobných údajov ktoré poskytuje dotknutá osoba sú: meno a priezvisko, e-mail, tel.číslo a adresa. Súhlas je neprenosný v rámci poskytovania služieb. Marketingové aktivity sú spoločnosťou vykonávané priebežne počas roka. V prípade že by ste si neželali aby Vám boli tieto reklamné aktivity zo strany spoločnosti zasielané, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, a na oprávnený záujem namietať. My Vám následne do 30 dní odpovieme na Váš podnet a už Vám nebudeme nič zasielať. Súhlas odvoláte alebo námietku uplatníte aj prostredníctvom odkazu, ktorý bude zasielaný spolu s newslettrom (v časti dolu v maily) a budete z danej evidencie odstránený/á. Inak súhlas platí až do odvolania. V prípade zasielania dôležitých oznamov platí oprávnený záujem do 2 rokov od poslednej návštevy štúdia, alebo do podania námietky. Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup (na kópiu), právo na výmaz/odstránenie, právo na odvolanie súhlasu, právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať.

- Som zmluvný partner - fyzická osoba: 

Účelom evidencie spracovávania osobných údajov zmluvných partnerov, ako fyzických osôb je uzatvorenie zmluvného vzťahu a plnenie zmluvy, v rámci informačného systému Evidencia zmluvných partnerov.
Právnym základom je Obchodný zákonník a samotná zmluva so zmluvným partnerom.
Kategórie osobných údajov sú údaje fyzickej osoby potrebné na uzatvorenie zmluvného vzťahu so zmluvným partnerom. Zmluvy sú uchovávané v uzamknutých skriniach a uzamykateľnej kancelárii u zodpovednej osoby za ich uschovanie. Doba uchovávania je 10 rokov po skončení platnosti zmluvy. Zmluvy sú poskytované aj sprostredkovateľom, pre zabezpečenie služieb v zmysle platnej legislatívy SR, napr. vedenie účtovníctva, zabezpečenia požiarnej ochrany, ktoré má spoločnosť zabezpečené externe.
Právom dotknutej osoby je byť informovaný, kde má ďalej právo na prístup (na kópiu), právo na opravu a doplnenie.

- Nakupujem v e-shope:

Aby ste evidovaný v informačnom systéme e-shop, to znamená že ste si u nás niečo kúpili prostredníctvom e-shopu. Teda účelom je evidencia vašich údajov, za účelom predaja tovaru a jeho následného zúčtovania podľa legislatívy. Samotný nákup prebieha v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami uvedených na webovej stránke spoločnosti, na https://www.quir.sk/obchodne-podmienky/.
Právnym základom pre evidenciu v tomto systéme je zmluva o kúpe (záväzná objednávka) alebo kroky potrebné podľa Vašej žiadosti na prípravu zmluvy (vytvorenie objednávky) a následne zákon o účtovníctve a zákona o dani z pridanej hodnoty.
Kategórie osobných údajov sú: meno a priezvisko, adresa (prípadne adresa doručenia), e-mail, tel. číslo, údaje o nákupe, v prípade nákupu na firmu, identifikačné údaje o firme ako názov, IČO, IČ DPH (nepovinné).
Osobné údaje poskytnuté kupujúcim, ako dotknutou osobou, sú spracovávané nie len u nás, ale aj našimi externými poskytovateľmi, zmluvnými partnermi, s ktorými máme riadne uzatvorené zmluvné vzťahy o tom ako sú spracovávané Vaše údaje. Jedná sa najmä o poskytovateľa webovej domény, dodávateľa webovej stránky, spracovanie účtovníctva a pod. Celkový zoznam týchto externých sprostredkovateľov je vedený u štatutárneho orgánu spoločnosti. Doba uchovania Vašich údajov je 10 rokov.
Právom dotknutej osoby je vo vzťahu k tomuto systému je právo na prístup, právo na opravu a doplnenie a právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi) pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané v automatizovanom systéme na základe zmluvy.

- Som návštevník priestorov a zaujíma ma kamerový systém:

Účelom kamerovým systém je ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia spoločnosti. Kamerové záznamy slúžia najmä pre prípadné konanie o priestupkoch a trestných činoch, v priestoroch prevádzkovateľa. Monitorovaný je len nevyhnutný priestor (dvere,okná), ktorý neobmedzuje práva osôb na ich súkromie v kozmetickom salóne. Právnym základom je oprávnený záujem na ochranu bezpečnosti a majetku spoločnosti. Kategórie osobných údajov, ktoré sú spracúvané v tomto systéme je podobizeň osoby, záznam konania osoby v určitom mieste v určitom čase v priestoroch spoločnosti. Kamery sú umiestnené v spoločnosti rovnomerne v priestoroch, tak aby bola každá časť priestorov snímaná minimálne jednou kamerou. Priestory sú označené ako monitorované, vrátane informovania dotknutých osoby prostredníctvom upozornenia. Doba spracovania záznamov z kamerového systému je 14 dní ak nie je záznam použitý v konaní o priestupku alebo trestnom čine alebo na iné konanie. Právom dotknutej osoby vo vzťahu k tomuto systému je právo na opravu a doplnenie, právo na obmedzenie spracúvania a právo namietať.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre informačný systém: IS kamerový systém

- Uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kozmetického salóna (oprávnený záujem):

Ide o spracúvanie osobných údajov pre účely uplatňovania a obhajoby právnych nárokov našej spoločnosti Quir, s.r.o. v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Predmetné osobné údaje spoločnosť Quir, s.r.o. nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne uplatniť a obhájiť svoje oprávnené nároky a práva. Na tento účel budú spracúvané najmä identifikačné a kontaktné osobné údaje, prípadne transakčné údaje, avšak ak to bude pre daný účel uplatňovania a obhajoby nárokov našej spoločnosti skutočne nevyhnutné, bude naša spoločnosť spracúvať aj iné osobné údaje. Na tento účel uchovávame po nevyhnutnú dobu aj informované súhlasy, ktoré nám dáte.
Právnym základom podľa Nariadenia je možnosť spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov, alebo aby naša spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu, ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Podľa Nariadenia je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu. Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ako dotknutá osoba máte právo namietať (viac informácií nižšie v časti "8"). Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Doba, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu a obhajobe práv a nárokov našej spoločnosti Quir, s.r.o., najkratšie po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, je najviac po dobu 10tich rokov po zániku/splnení záväzkov zo zmluvného vzťahu. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude spoločnosť Quir, s.r.o. spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

- Som zamestnanec: (Ak ste naším zamestnancom, informáciu o spracúvaní ste dostali pri podpise pracovnej zmluvy, jej aktuálnu verziu nájdete u konateľa spoločnosti),

- Iné - pokiaľ nepatríte do žiadnej kategórie, alebo by si nie ste istí, do ktorej patríte a zároveň máte za to, že spracúvame Vaše osobné údaje, prosím, kontaktujte nás emailom na info@quir.sk.


3.1 Ako zdieľame a odhaľujeme údaje o Vás

Informácie o Vás môžeme zdieľať s našimi obchodnými partnermi (sprostredkovateľmi) kvôli účelom uvedeným v týchto Zásadách ("Politiky") a nemožnosti si ich zabezpečiť vo vlastnej réžii (ako napr. účtovníctvo, správa IT, webová stránka, a pod.). Najčastejšie dôvody zdieľania údajov so sprostredkovateľmi sú:

  • potrebné zahrnúť poskytovateľa služby tretej strany na zjednodušenie alebo rozšírenie našich služieb,
  • nemožnosti si ich zabezpečiť činnosť vo vlastnej réžii,
  • to vyžaduje súdny príkaz alebo právna alebo regulačná požiadavka predpisu, plnenie zmluvy,
  • dôjde k predaju alebo prevodu spoločnosti,
  • treba vynútiť dodržiavanie našich podmienok použitia,
  • treba zaistiť bezpečnosť našich klientov a zamestnancov, a tretích strán,
  • treba chrániť naše práva a majetok, a práva a majetok našich klientov, zamestnancov, a tretích strán.

Aktuálny zoznam sprostredkovateľov a iných tretích strán je vedený u štatutárneho orgánu spoločnosti. Kedykoľvek si ho ako dotknutá osoba, môžete vyžiadať.


4.1 Ako sa môžete voliteľne prihlásiť k alebo odhlásiť z odberu marketingových aktivít

Spoločnosť Quir môže použiť Vaše údaje, na účely priameho marketingu, ak nám dáte na to Váš súhlas, alebo sme to vyhodnotili ako svoj oprávnený záujem (najmä ak ste sa stali našim klientom). Medzi firemné marketingové aktivity patria najmä zasielanie newslettrov, zasielanie dôležitých oznamov a prezentácie našich služieb v tlači. Zákon pred odoslaním priameho marketingu, či použitím vybraných údajov vyžaduje získať Váš predchádzajúci súhlas, alebo v prípade, ak ste naším klientom, môžeme tak robiť aj na základe tzv. oprávneného záujmu, za ktorý sa priamy marketing považuje, pokiaľ Vám zasielame informácie o podobných službách, aké ste u nás využili.
V každej odoslanej komunikácii Vám ponúkneme možnosť odhlásiť sa z odoberania priameho marketingu, alebo aj odhlásením sa prostredníctvom Webovej lokality, alebo zaslaním mailu na adresu info@quir.sk, alebo oznámením zaslaný poštou na našu adresu. Pokiaľ to nie je dohodnuté inak, váš súhlas na zasielanie newslettrov platí neobmedzenú dobu až do odvolania súhlasu, a zasielanie dôležitých oznamov pre klientov do 2 rokov od poslednej návštevy štúdia. Pri marketingových aktivitách má dotknutá osoba právo svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať.


5.1 Súbory cookies a iné technológie

Prostredníctvom používania súborov "cookie" automaticky zhromažďujeme údaje. Súbor cookie je textový súbor, ktorý obsahuje malé množstvo údajov. Tieto údaje môže webová lokalita odoslať do vášho prehliadača a môžu sa potom uložiť vo vašom počítači ako značka, ktorá charakterizuje váš počítač, ale nepomenúva Vás. Webová lokalita používa súbory cookie, aby Vás lepšie obslúžila, keď sa vrátite opäť na Webovú lokalitu. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás upozornil, pred tým, ako prijmete súbor cookie. Budete tak mať príležitosť rozhodnúť sa, či ho chcete prijať, alebo nie. Svoj prehliadač môžete tiež nastaviť tak, aby zakázal súbory cookie; ak to však urobíte, niektoré časti z našej Webovej lokality nemusia fungovať správne.


6.1 Odkazy na iné webové lokality a sociálne média

 Keď poskytneme odkazy na iné webové lokality, robíme to iba na informačné účely. Neovládame iné webové lokality a netýkajú sa ich tieto Zásady. Ak pomocou poskytnutých odkazov prejdete na iné webové lokality, prevádzkovatelia týchto webových lokalít môžu od vás zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade s ich zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady sa môžu od tých našich líšiť.
6.2 Na niektorých stránkach našej Webovej lokality, môžu tretie strany, ktoré poskytujú obsah, aplikácie alebo doplnky prostredníctvom našej Webovej lokality, sledovať vaše používanie obsahu, aplikácií a doplnkov alebo pre vás môžu prispôsobiť obsah, aplikácia a doplnky. Napríklad keď zdieľate článok pomocou tlačidla na zdieľanie prostredníctvom sociálnych médií na našej Webovej lokalite (napr. Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest, Tumbr), sociálna sieť, ktorá vytvorila tlačidlo, zaznamená, že ste to urobili.


7.1 Uchovávanie údajov

 Informácie a údaje o Vás nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné pre poskytnutie služby alebo pre zákonné požiadavky. Vezmite však, prosím, na vedomie, že niektoré informácie môžeme uchovávať aj po tom, čo zrušíte svoj účet, odoberiete súhlas, alebo uplatníte námietku u nás, napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, ako je napríklad uchovávanie informácií pre daňové a účtovné účely, či preukazovanie právnych nárokov.
7.2 Uchovávanie údajov je individuálne vo vzťahu k informačnému systému.


8 Právo namietať a právo na odvolanie súhlasu

8.1 Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u nás, alebo emailom na adrese info@quir.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.
8.1.1 Na účel obhájenia oprávneného záujmu máme vyhotovený test oprávneného záujmu tzv. test proporcionality oprávneného záujmu, ktorý môžeme na požiadanie sprístupniť na základe žiadosti zaslanej na adresu info@quir.sk alebo listom zaslaným poštou na našu adresu.
8.2 Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, alebo emailom na adrese info@quir.sk alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.


9 Vaše ďalšie práva

9.1 Právo na prístup:
Máte právo vedieť, aké údaje, na aké účely o Vás spracúvame a komu ich poskytujeme, ako aj ďalšie informácie (právo na prístup). Ak chcete tieto informácie alebo chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o vás máme, kontaktujte nás, prosím, na nižšie uvedenej adrese. Pred reakciou na vašu žiadosť vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti a poskytnutie ďalších informácií o vašej žiadosti. Budeme sa snažiť reagovať v primeranej časovej lehote a v každom prípade v rámci lehôt stanovených zákonom.
9.2 Právo na opravu, aktualizáciu:
Pri poskytovaní údajov je vašou zodpovednosťou zaistiť, že poskytnete pravdivé, presné a úplné informácie a že ich budete udržiavať aktuálne. Svoje osobné údaje môžete tiež aktualizovať, a to tak, že nás kontaktujete pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie. Máte právo žiadať, aby sme Vaše údaje opravili, ak sú nesprávne alebo doplnili, ak nie sú úplné. Nezabudnite pre taký prípad vo svojej prvotnej korešpondencii uviesť svoje meno, kontaktné údaje a poštové smerovacie číslo prvotne zadané, to nám pomôže ochrániť podrobnosti a preferencie, týkajúce sa vašich údajov pred neoprávneným prístupom.
9.3 Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke, alebo v prípadoch, kedy naša spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje, ale potrebujete ich vy na uplatňovanie práv.
9.4 Právo na výmaz a právo na zabudnutie:
Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, najmä v prípadoch, keď uplynie doba alebo skončí účel, na ktorý sme ich spracúvali alebo je ich spracúvanie protizákonné, alebo ste úspešne namietali voči spracúvaniu, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.
9.5 Právo na prenosnosť:
Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Ak je to technicky možné, môžete žiadať, aby sme údaje priamo preniesli novému prevádzkovateľovi.
9.6 Právo podať sťažnosť:
Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.
9.7 Uplatnenie práv:
Vaše práva si môžete uplatniť osobne u nás, alebo kedykoľvek e-mailom na adrese info@quir.sk, alebo oznámením zaslaným poštou na našu adresu.


10 Informačná bezpečnosť

 Aplikujeme príslušné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných informácií, ktoré sú pod našou kontrolou, pred neoprávneným prístupom, zberom, využívaním, prezradením, kopírovaním, úpravou alebo likvidáciou. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na zabezpečených serveroch.


11 Internetové prenosy

Vzhľadom na to, že internet je globálne prostredie, používanie internetu na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov nevyhnutne obsahuje prenos údajov v medzinárodnom meradle. Aj keď vo všeobecnosti uchovávame všetky osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme prostredníctvom lokálnych evidencií, Webovej lokality vo vašom regióne, je možné že vaše osobné údaje budú prenesené subjektom mimo váš región (mimo SR), avšak stále v rámci EÚ, kde platí Nariadenie EÚ 2016/679 (napríklad pre zahraničných klientov v Európskom hospodárskom priestore a pod.). Ak sa uskutoční taký prenos, zaisťujeme, že sa uskutoční v súlade so zmluvnými alebo inými opatreniami na ochranu týchto získaných osobných údajov.


12 Používanie tejto Webovej lokality neplnoletými osobami

Ak máte menej ako 16 rokov, pred tým, ako nám poskytnete informácie prostredníctvom našej Webovej lokality, získajte povolenie svojho rodiča/opatrovníka. Používatelia bez tohto súhlasu nemajú oprávnenie, aby nám poskytli informácie, a v prípade, že tak urobia, hneď ako to zistíme, prestaneme spracovávať ich informácie.


13 Aktuálnosť a zmeny Politiky

Táto Politika bola vydaná a aktualizovaná ku 31.10.2019. Vždy, keď sa tieto Zásady zmenia, na našej webovej stránke je zverejnená nová aktualizovaná Politika, kde tá predošlá je stiahnutá z webu. Na webovej stránke https://quir.sk sa nachádza vždy aktuálna verzia.


14 Otázky týkajúce sa Zásad

Ak máte otázku, pripomienku alebo sťažnosť k týmto Zásadám alebo nášmu nakladaniu s Vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese info@quir.sk, alebo oznámením zaslaný poštou na našu adresu.