Ochrana osobných údajov


Informácia pre klienta o spracúvaní osobných údajov

Vážený klient, prosíme Vás, aby ste oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "Nariadenie"). Toto je prehľad najdôležitejších informácií, podrobnejšie a aktualizované informácie nájdete vždy na stránke www.quir.sk.

Kto sme

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Quir, s.r.o., so sídlom Františkánska 6, 917 01 Trnava, IČO: 51 434 407, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41712/T. Táto spoločnosť je tzv. prevádzkovateľom a v ďalšom texte sa označuje ako "my" alebo "Spoločnosť". Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne. Pokiaľ máte otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať na t.č. +421 918 755 888 v pracovných dňoch čase od 8.00 do 16.00 alebo emailom na adrese quir@quir.sk.

Aké údaje spracúvame, právny základ, účel a doba spracúvania

Údaje potrebné na plnenie zmluvy/objednávky

Schválením našich všeobecných obchodných podmienok, a objednaním sa na kozmetické procedúry ste s nami uzavreli zmluvu/objednávku, na základe ktorej sme sa zaviazali poskytovať Vám služby za dohodnutých podmienok. Osobné údaje, ktoré ste uviedli pri registrácii (či už na našej recepcii alebo prostredníctvom internetu) spracúvame na to, aby sme Vám poskytli služby dohodnuté v zmluve/objednávke, napríklad na to, aby sme vedeli pre Vás rezervovať miesto alebo čas ošetrenia a vyúčtovať cenu za tieto služby (účelom spracúvania je poskytnutie služieb podľa zmluvy/objednávky, právnym základom spracovania je zmluva/objednávka). Povinné údaje sú označené v rezervačnom formulári alebo dotazníkoch, tie na poskytnutie služby potrebujeme a ich poskytnutie je povinné na dobu trvania zmluvy/objednávky. Po skončení zmluvy/objednávky budeme tieto údaje spracúvať na účely nášho oprávneného záujmu, ktorým je preukazovanie a obhajovanie právnych nárokov[1], spravidla 10 rokov od prvej možnosti právo uplatniť.

Účtovná agenda a dane

Niektoré Vaše osobné údaje a údaje o obsahu služieb evidujeme aj na účely daňovej evidencie a účtovníctva, na právnom základe zákonnej povinnosti (najmä na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve) po dobu určenú predpismi, spravidla 10 rokov.

Personalizovanie a individualizovanie služieb

Osobné údaje spracúvame aj na účel personalizovania služieb, to znamená, že prispôsobujeme naše služby a ich ponuku tomu, čo bude pre Vás najvýhodnejšie a najjednoduchšie. Ide o údaje, ktoré nám poskytujete dobrovoľne na základe súhlasu alebo ich spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu1, (oprávnený záujem poskytovateľa a klienta na individuálnej a lepšej službe). Toto zahŕňa aj údaje o zdravotnom stave, ak ste nám ich poskytli s vašim súhlasom na účely personalizovania kozmetického ošetrenia alebo masáže, na tento prípad spracúvania sa vzťahuje výnimka podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia. Na tento účel spracúvame údaje po dobu najviac 5 rokov od vašej poslednej návštevy, údaje o zdravotnom stave však iba 12 mesiacov od vašej poslednej návštevy. Toto spracovanie je predmetom práva namietať (v prípade oprávneného záujmu) resp. práva odvolať súhlas (v prípade údajov o zdravotnom stave a iných údajov poskytnutých so súhlasom).

Štatistika, výskum, archivovanie

Na účely archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely môžeme spracúvať osobné údaje v potrebnom rozsahu na právnom základe zákona. V takom prípade zaistíme potrebné záruky ochrany a minimalizácie údajov. Na tieto účely spracúvame na dobu určenú predpismi, na účely internej archivácie najdlhšie 10 rokov.

Marketing

Na účely marketingu používame Vaše osobné údaje na právnom základe Vášho súhlasu, do jeho odvolania. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné.

Kategórie sprostredkovateľov či iných príjemcov údajov

Externí spolupracovníci

Externé kozmetičky (identifikačné údaje, údaje o zdravotných obmedzeniach, rezervácie a platobné údaje).

Prijímanie platieb

Správca platobného terminálu, poskytovateľ služieb fiškálnej pokladne (údaje z platobnej karty, identifikácie platiteľa a poplatku).

Vnútorná správa

Prevádzkovateľ rezervačného systému, poskytovateľ dátového úložiska, externá účtovná spoločnosť (údaje uložené v elektronických úložiskách a softvéroch, údaje na účtovných a daňových dokladoch).

Právne nároky

Spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia, právni poradcovia (identifikačné údaje, údaje o právach a povinnostiach, údaje o pohľadávkach, údaje potrebné preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Vaše údaje okrem toho poskytujeme alebo sprístupňujeme orgánom verejnej správy, ak nám to ukladá zákon. Aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov a iných príjemcov môžete vždy nájsť na našej webstránke www.quir.sk.

Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na linku, ktorý je pripojený v emailovej komunikácii, ak ide o súhlas na marketing, alebo emailom na adrese info@quir.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu týchto osobných údajov. Práva si môžete uplatniť osobne u prevádzkovateľa, alebo emailom na adrese info@quir.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti.

Vaše ďalšie práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenositeľnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Práva si môžete uplatniť osobne v Spoločnosti, alebo emailom na adrese info@quir.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade podľa Vášho obvyklého bydliska či miesta práce.

Potvrdzujem, že som sa s týmito pravidlami oboznámil.

_____________ ___________________________

Dátum Klient: Meno, priezvisko, podpis


[1] Na účely obhájenia oprávnených záujmov máme vyhotovený test oprávneného záujmu, ktorý Vám môžeme na požiadanie sprístupniť na základe žiadosti zaslanej na adresu adrese info@quir.sk alebo listom na adresu Spoločnosti. Proti tomuto spracúvaniu môžete namietať.